Privacybeleid

Privacybeleid

Als exploitant van deze site nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. U onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene gebruik wil maken van de diensten van ons bedrijf via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we altijd de toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens (bijv. De naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene zijn altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die op ons van toepassing is. Als verwerkingsverantwoordelijke hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt, te waarborgen. Gegevenstransmissies via internet kunnen echter in principe beveiligingslacunes bevatten, zodat er geen 100% bescherming kan worden gegarandeerd. Om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op onze websites, dient u rekening te houden met de volgende informatie.

1. Definities

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de definities die de Europese wetgever gebruikt voor de vaststelling van de AVG (artikel 4 AVG). Dit privacybeleid is bedoeld om zowel gemakkelijk te lezen als gemakkelijk te begrijpen voor elke persoon. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte termen toelichten. Deze privacyverklaring maakt onder andere gebruik van deze algemene voorwaarden:

a) "persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"; identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect identificeert, met name door middel van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of een of meer specifieke kenmerken. die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

b) "betrokkene": elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) %quot%verwerking%quot%: elke handeling of reeks handelingen die worden uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen van lezen, bevragen, gebruiken, openbaar maken via transmissie, distributie of enige andere vorm van voorziening, afstemming of koppeling, beperking, schrapping of vernietiging;

d) "beperking van de verwerking": het merken van opgeslagen persoonsgegevens met het oog op een beperking van de toekomstige verwerking ervan;

e) "profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om analyseren of voorspellen van de prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon;

f) "verantwoordelijke persoon": de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens; wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaten zijn;

g) "ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het om een derde partij gaat. Autoriteiten die krachtens het recht van de Unie of de lidstaten persoonsgegevens in het kader van een bepaalde onderzoeksmissie kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze autoriteiten geschiedt overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig het kader van de verwerking;

h) "derde partij": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, lichaam of andere instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken;

i) "toestemming": elke vrijwillige intentieverklaring, op een geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig, in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige positieve actie waarbij de betrokkene dat zij instemt met de verwerking van de persoonsgegevens die haar betreffen.

2de. Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Landhuis Schlossberg
Heike Schweppe- Philipps
Winterbergerstraße 17
59964 Medebach Küstelberg

 

3e. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoeken van de website: Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) op onze website worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis, voor zover mogelijk. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om de website aan u weer te geven, en we gaan verantwoord om met uw gegevens. In het bijzonder worden de volgende gegevens verzameld bij het bezoeken van de website: – browsertype / browserversie – gebruikte besturingssysteem – doorsreferrer URL – hostnaam van de toegangscomputer – tijdstip van het serververzoek – IP-adres van de bezoeker De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: – Statistische doeleinden – spambescherming – bescherming tegen aanvallen op de server – Analyse voor de verbetering van de internetpagina's De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is vriendelijk. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovenstaande doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval zullen we de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies te trekken over uw persoon. Daarnaast maken we gebruik van cookies en analysediensten bij het bezoeken van de website. Zie dit privacybeleid voor meer informatie.

b) Als u het contactformulier gebruikt als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Het is noodzakelijk om de naam en een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie het verzoek is ontstaan en om het te kunnen beantwoorden. Verdere informatie, zoals het bedrijf of het telefoonnummer, kan vrijwillig worden verstrekt. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens wilt invoeren als onderdeel van het contactformulier.

De gegevensverwerking met het oog op contact met ons wordt uitgevoerd op basis van type. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. een GDPR op basis van uw vrijwillige toestemming.  De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden verwijderd nadat het verzoek dat u hebt ingediend is ingevuld.

4e. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Om uw verzoek zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving voor verschillende doeleinden en door verschillende soorten:

Belasting, audit of andere autoriteiten als we te goeder trouw geloven dat we wettelijk verplicht zijn of anderszins om deze informatie openbaar te maken 

In geval van de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden is de reikwijdte van de verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

– die van jou per type. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. een GDPR hebben uitdrukkelijke toestemming gegeven om dit, d
e openbaarmaking volgens Art. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. f GDPR is vereist om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een dwingend belang hebt bij het niet delen van uw gegevens in
het geval dat voor openbaarmaking door Art. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. c GDPR is een wettelijke verplichting, zoals t
oegestaan door de wet en door kunst. 6 paragraaf. 1 p. 1 aangestoken. b GDPR is vereist voor het vereffenen van contractuele relaties met u. Als o

nderdeel van het bestelproces wordt uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan derden verkregen.

5e. Links naar websites van derden

De links gepubliceerd op onze website worden onderzocht en samengesteld door ons met de grootst mogelijke zorg. We hebben echter geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en nemen uitdrukkelijk de inhoud van deze pagina's niet als onze eigen pagina's over. De aanbieder van de website waarnaar is verwezen, is uitsluitend aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de informatie. De aansprakelijkheid van de persoon die alleen verwijst naar de publicatie door een link is uitgesloten. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor informatie van derden als wij daarvoor verantwoordelijk zijn, d.w.z. ook van een mogelijke illegale of criminele inhoud, positieve kennis en het is technisch mogelijk en redelijk voor ons om het gebruik ervan te voorkomen.

6de. Cookies invoegen

Om het bestellen in onze webshop en het gebruik van bepaalde functies technisch mogelijk te maken, maken we gebruik van zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die door de exploitant van een webpagina op uw computer worden opgeslagen. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Ze bevatten alleen een identificatienummer (sessie-id), waarmee de server de opeenvolgende verzoeken van de browser aan dezelfde gebruiker kan toewijzen. Tijdelijke cookies worden door veel servers gebruikt en vormen geen beveiligingsrisico. Voor zover individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd ook persoonsgegevens verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de kunst. 6 paragraaf. 1 verlicht. b GDPR voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 paragraaf. 1 verlicht. f GDPR om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het bezoek aan de site. Voor cookies heb je de keuze of je ze wilt toestaan. Wijzigingen kunnen worden aangebracht in deze in uw browser instellingen. Door uw browserinstellingen te wijzigen, heeft u de keuze om alle cookies te accepteren, op de hoogte te blijven bij het instellen van een cookie of om alle cookies te weigeren. Elke browser verschilt in de manier waarop het beheert cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze zijn te vinden voor de betreffende browsers op de volgende links:I
nternet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookiesFir
efox https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenChrom
e: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenChrome: http://s
upport.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer
=95647Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=d

e_DEOpera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.htmlWenn u besluit onze cookies niet te accepteren, is het mogelijk functionaliteit op onze sites en sommige services kunnen niet worden gebruikt. Wij vragen om uw begrip. 

 

7de. Bescherming van gegevens

Bij het overdragen van gegevens, zoals het invoeren van klantgegevens of dergelijke, gebruiken we ssl -beveiliging (Secure Socket Layer) in combinatie met 256-bits versleuteling. De gecodeerde gegevensoverdracht kan worden gezien door middel van het gesloten slot in de balk aan de bovenkant, links van uw browser. 

8e. Google Maps gebruiken

We gebruiken het product Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor onze website om onze locatie van het Landhaus Schlossberg op onze website te tonen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

9e. Gebruik van Google Fonts

We gebruiken Google Fonts van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, op onze website voor het ontwerp van onze website. Het gebruik van Google Fonts vindt plaats zonder verificatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API verzonden. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. Meer over deze vragen is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq.

10. WordPress

We gebruiken het programma WordPress van Automattic Inc, 60 29th Street 343, San Francisco, CA 94110, USA om de inhoud van onze website te beheren.

11e. Rechten van de betrokkene

a) het recht van toegang overeenkomstig art. 15 GDPR: U hebt met name recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor u wordt verwerkt, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens worden verwerkt zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking, verzet tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien dit niet door ons aan u wordt verstrekt het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde impact van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties in het kader van Art. 46 GDPR wanneer uw gegevens naar derde landen worden doorgestuurd.

b) Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 AVG: U heeft het recht om uw onjuiste gegevens onmiddellijk te rectificeren en/of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, te voltooien.

c) Recht op verwijdering in overeenstemming met art. 17 GDPR: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen als aan de voorwaarden van het type is voldaan. 17 paragraaf. 1 GDPR. Dit recht bestaat echter niet, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van juridische vorderingen is vereist.

d) het recht de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen als gevolg van onjuiste gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vereisen als u uw gegevens nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar maakt om redenen hebben gebruik gemaakt van uw specifieke situatie totdat duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren.

e) het recht om overeenkomstig art. 19 GDPR: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt bevestigd, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers te verstrekken aan wie de persoonsgegevens over u zijn bekendgemaakt, correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning inhoudt. U heeft het recht om op de hoogte te worden gebracht van deze ontvangers.

f) recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig art. 20 GDPR: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending naar een andere controller aan te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

g) Recht om overeenkomstig art. 7 paragraaf. 3 GDPR: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met ingang van de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betrokken gegevens onverwijld verwijderen, op voorwaarde dat verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor ongeïnformeerde verwerking. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot de intrekking.

h) het recht om beroep aan te tekenen overeenkomstig art. 77 GDPR: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u in strijd is met de AVG, heeft u het recht om beroep aan te tekenen tegen een AVG, onverminderd enige andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen. toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

12e. Tegenspraak

U op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door schriftelijke communicatie per e-mail of per post met ingang van de toekomst. Als u uw bezwaarrecht uitoefent, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens beëindigen.

13e. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de inleiding van het contract, of als er geen interesse is in verdere opslag van onze kant.

14. Tijdigheid en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en vanaf februari 2020. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierover of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het noodzakelijk worden om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De huidige gegevensbeschermingsverklaring is te openen en te printen op onze website onder de volgende link:

Privacybeleid